Klauzula informacyjna

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Przetwórstwo Mięsne "Płatek" Spółka Jawna.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przetwórstwo Mięsne "Płatek" Spółka Jawna, z siedzibą Nowa Wieś Szlachecka, ul.Gościniec 4, 32-060 Liszki, NIP 944-222-87-91, REGON 121388507, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +48 12 270-25-83, zwane dalej Firmą.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Firmę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, dr inż. Piotrem Wójcikiem, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane w wyniku prowadzonej korespondencji lub w związku z przekazaną nam wizytówką, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 1. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w tym obsługi zgłoszenia kierowanego do Firmy w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

 2. Zawarcia i wykonania zapisów umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 3. Umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

 4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w zakresie prowadzenia czynności księgowych z tytułu zawartej umowy (tj. np.: wpłaty na konto, obliczania podatku i odprowadzenia składek, obsługi składek ZUS), zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa.

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przygotowania do zawarcia umowy, również adres do korespondencji.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

 1. serwisujące urządzenia Firmy za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

 2. dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Firma;

 3. podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

 4. świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Firmy (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwających wzajemnych relacji określonych w „celach przetwarzania danych”. W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Firmy, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;

 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);

 • dostępu do danych (w tym do kopii danych);

 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pisemnie na adres siedziby Firmy lub osobiście w siedzibie Firmy.

Przed realizacją Państwa uprawnień Firma musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z obsługą zgłoszenia kierowanego do Firmy oraz przygotowaniem do zawarcia ewentualnej umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością prowadzenia działań przygotowania do zawarcia i docelowego zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie skutkuje żadnymi następstwami, za wyjątkiem braku możliwości łącznego odniesienia się do zdarzeń (np. wiadomości e`mail) kierowanych od osoby rezygnującej z podania danych ją identyfikujących.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Firma nie będzie stosowała wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.